Gospodarka morska w Polsce – raport GUS

GUS opublikował właśnie najnowszy raport o stanie Gospodarki Morskiej w Polsce w 2014 roku. Wynika z niego, że w minionym roku liczba statków obecnych w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej spadła, a polscy przewoźnicy przetransportowali mniej ładunków niż w roku poprzedzającym (2013). Zmniejszyła się również liczba przewozów pasażerskich w komunikacji międzynarodowej. Odnotowano za to wzrost obrotów ładunkowych, szczególnie w międzynarodowym obrocie morskim we wszystkich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz niemal we wszystkich pozostałych portach morskich. Progres nastąpił również w obrotach ładunków tranzytowych. W polskich portach morskich rozpoczęło lub zakończyło podróż morską więcej pasażerów statków morskich w porównaniu do 2013 r. Od 2012 r. zauważalny jest wzrost liczby jednostek w polskiej flocie rybackiej. Liczba trawlerów dalekomorskich pozostała na niezmienionym poziomie, ale rok 2014 charakteryzował się spadkiem połowów ryb.

  Podstawowe informacje o gospodarce morskiej

W 2014 r. w morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej odnotowano spadek liczby statków. Morską flotą transportową polscy przewoźnicy przetransportowali mniej ładunków niż w 2013 r. Zmniejszyły się również przewozy pasażerów w komunikacji międzynarodowej.

Po raz kolejny, począwszy od 2012 r., w portach morskich odnotowano wzrost obrotów ładunkowych, szczególnie w międzynarodowym obrocie morskim. Zwiększenie obrotów obserwowano we wszystkich portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz niemal we wszystkich pozostałych portach morskich.

Wzrost wystąpił również w obrotach ładunków tranzytowych. W polskich portach morskich rozpoczęło lub zakończyło podróż morską więcej pasażerów statków morskich w porównaniu do 2013 r.

Od 2012 r. zauważalny jest wzrost liczby jednostek w polskiej flocie rybackiej. Liczba trawlerów dalekomorskich pozostała na niezmienionym poziomie. 2014 r. charakteryzował się spadkiem połowów ryb i innych organizmach morskich.

Morska i przybrzeżna flota transportowa Polski w 2014 r. liczyła 130 statków (spadek o 9,1% w porównaniu z 2013 r.), o łącznej nośności 2723,1 tys. ton (zmniejszenie o 10,6%) oraz o pojemności brutto GT 1899,4, tj. o 9,3% mniej w porównaniu z 2013 r. Morską flotę transportową stanowiły 104 jednostki o nośności 2721,1 tys. ton (tj. o 10,4% mniejszej w porównaniu z 2013 r.) i pojemności brutto GT 1894,0 tys. (spadek o 9,1% w porównaniu z 2013 r.). Flota przybrzeżna liczyła 26 statków (spadek o 21,2% w porównaniu z 2013 r.) o pojemności brutto GT 5,4 tys. (zmniejszenie o 37,9% w porównaniu z 2013 r.).

W 2014 r. statki morskiej floty transportowej, należące do polskich przedsiębiorstw przewiozły 6780,5 tys. ton ładunków (spadek o 2,7% w stosunku do 2013 r.), natomiast przewozy ładunków statkami floty przybrzeżnej wyniosły 1122,8 tys. ton ładunków, tj. o 38,4% mniej w stosunku do 2013 r.

Statki polskiej morskiej i przybrzeżnej floty transportowej w 2014 r. przewiozły 1374,0 tys. pasażerów (łącznie z kierowcami samochodów ciężarowych korzystającymi z przewozów promowych). W porównaniu z 2013 r. nastąpił wzrost przewozów pasażerów o 0,2%. W 2014 r. przewieziono 833,4 tys. osób statkami żeglugi morskiej (spadek o 0,6%) oraz 540,6 tys. pasażerów statkami floty przybrzeżnej (wzrost o 1,4%).

Obroty ładunkowe w portach morskich wyniosły 68,9 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w poprzednim roku.

Obroty ładunkowe z krajami Europy stanowiły 75,8% obrotów międzynarodowych (z krajami Unii Europejskiej – 55,1%), z Azją – 8,4%, Afryką – 7,8%, Ameryką Środkową i Południową – 3,6%, Ameryką Północą – 3,0%.

Do polskich portów morskich w 2014 r. zawinęło 17,5 tys. statków transportowych, tj. o 1,9% mniej niż w 2013 r. W polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż 2220,2 tys. pasażerów (o 0,9% więcej niż w 2013 r.), w tym w ruchu międzynarodowym – 1753,6 tys. pasażerów (wzrost o 9,8%).

W 2014 r. w przemyśle stoczniowym wyprodukowano 8 jednostek pływających, tj. o 33,3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast liczba jednostek wyremontowanych wyniosła 599, tj. o 12,6% więcej niż w 2013 r.

Polska flota rybacka w 2014 r. liczyła 873 jednostki (o 4,2% więcej niż w 2013 r.), o łącznej pojemności brutto GT wynoszącej 34,0 tys. (o 0,4% więcej niż w 2013 r.) oraz o mocy 81,5 tys. kW (o 0,2% większej).

W 2014 r. połowy ryb wyniosły 170,5 tys. ton (o 12,7% mniej niż w 2013 r.). Połowy bałtyckie stanowiły 69,5% połowów ogółem (o 0,9 p. proc. więcej niż przed rokiem). Polska flota rybacka prowadziła działalność połowową na wodach Atlantyku Północno-Wschodniego, Północno-Zachodniego, Środkowo-Wschodniego i Południowo--Wschodniego. Podobnie jak w latach poprzednich, nie odnotowano skupu ryb na łowiskach dalekomorskich.

 

Stocznia Nauta basen portowy Port Gdynia 2007

 

 

1. Żegluga morska i przybrzeżna

Morska flota transportowa polskich armatorów i operatorów na koniec 2014 r. liczyła 104 statki (stanowiące polską własność lub współwłasność) o łącznej nośności 2721,0 tys. ton i pojemności brutto GT 1894,0 tys. (w 2013 r. – 110 statków o łącznej nośności 3036,1 tys. ton i pojemności brutto GT 2084,4 tys.).

 

Wykres 1 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

W 2014 r. w porównaniu z 2013 r. przybyły 2 statki o łącznej nośności 4,2 tys. ton i pojemności brutto GT 3,7 tys., ubyło natomiast 8 statków o nośności wynoszącej 319,3 tys. ton i pojemności brutto GT 194,1 tys., ponadto w wyniku przeklasyfikowań statków odnotowano zmiany parametrów w zakresie nośności oraz pojemności brutto. Na koniec 2014 r. pod polską banderą pływały 23 statki o łącznej nośności 41,2 tys. ton i pojemności brutto GT 31,7 tys. Statki te stanowiły 22,1% ogólnej liczby jednostek, 1,5% nośności i 1,7% pojemności brutto morskiej floty transportowej.

 

Wykres 2 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

 Średni wiek statku wyniósł 16 lat (dla statków pływających pod polską banderą – 31,3 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 11,7 lat). 

Polscy armatorzy i operatorzy morskiej floty transportowej (według stanu na koniec grudnia 2014 r.) nie eksploatowali statków od armatorów zagranicznych.

 

Wykres 3 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

Morską flotą transportową w 2014 r. polscy przewoźnicy morscy przewieźli 6780,5 tys. ton ładunków (spadek o 2,7% w porównaniu do 2013 r.), wykonując pracę przewozową 13,6 mld tonokilometrów, tj. o 16,4% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2014 r. w strukturze przewiezionych ładunków dominowały ładunki drobnicowe, tj. jednostki toczne (64,6%) oraz pozostałe ładunki drobnicowe (23,0%).

 

Wykres 4 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

W żegludze regularnej przewieziono 5941,4 tys. ton ładunków (w tym 89,4% promami w zasięgu bałtyckim), tj. o 4,0% mniej niż w 2013 r., natomiast w żegludze nieregularnej – 839,1 tys. ton ładunków, tj. o 8,4% więcej.

W relacji pomiędzy portami obcymi i polskimi przewieziono 5791,0 tys. ton ładunków (spadek o 5,4% w porównaniu do 2013 r.), z tego wywóz z portów polskich do portów zagranicznych stanowił 54,5% (3157,1 tys. ton, tj. o 4,6% mniej), a przywóz – 45,5% (2633,9 tys. ton, spadek o 6,2%). Pomiędzy portami obcymi przewieziono 899,7 tys. ton ładunków, tj. o 18,2% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast pomiędzy portami polskimi – 89,8 tys. ton, tj. o 5,5% więcej.

Przewozy ładunków polskiego handlu zagranicznego dokonane przez polskich przewoźników morskich w 2014 r. stanowiły 15,1% przewozów ładunków ogółem żeglugą morską i wyniosły 1024,0 tys. ton. Odnotowano spadek tych przewozów o 3,7% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym udział ładunków polskiego handlu zagranicznego w przewozach ogółem wyniósł 15,3%.

 

W 2014 r. morską flotą transportową polscy armatorzy i operatorzy przewieźli w komunikacji międzynarodowej 833,4 tys. osób (spadek o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 r. liczba pasażerów (bez kierowców samochodów ciężarowych) morskiej floty transportowej w komunikacji międzynarodowej wyniosła 611,3 tys. osób (wzrost o 0,9% w porównaniu z 2013 r.). Liczba kierowców samochodów ciężarowych, korzystających z przewozów promowych w 2014 r. zmniejszyła się o 4,3% wobec roku poprzedniego i stanowiła 26,5% liczby pasażerów morskiej floty transportowej ogółem.

Praca przewozowa ogółem w rejsach międzynarodowych (łącznie z pracą zrealizowaną przy przewozach promowych kierowców samochodów ciężarowych) w 2014 r. wyniosła 189,0 mln pasażerokilometrów (mniej o 1,0% niż przed rokiem).

Przewozy promowe pasażerów (łącznie z kierowcami samochodów ciężarowych) zmniejszyły się o 0,3%, przewozy pozostałymi statkami zmniejszyły się o 13,2%.

Morska przybrzeżna flota transportowa na koniec 2014 r. liczyła 26 statków (o 7 mniej w stosunku do 2013 r.), o łącznej nośności 2,2 tys. ton i pojemności brutto GT 5,4 tys. Wszystkie statki morskiej przybrzeżnej floty transportowej pływały pod banderą polską. Średni wiek statków przybrzeżnej floty morskiej wyniósł 41,4 lat.

W 2014 r. w morskiej przybrzeżnej flocie eksploatowano 4 statki dzierżawione od armatorów zagranicznych o łącznej nośności 6,2 tys. ton i o pojemności brutto GT 3,2 tys. Średni wiek statku wyniósł 35,0 lat.

Statkami pasażerskimi morskiej przybrzeżnej floty transportowej w komunikacji pomiędzy portami polskimi w 2014 r. przewieziono 540,6 tys. pasażerów (o 1,4% więcej niż w poprzednim roku).

Wykonana praca przewozowa w rejsach przybrzeżnych pomiędzy polskimi portami morskimi w 2014 r. wyniosła 5667,3 tys. pasażerokilometrów i była mniejsza o 26,1% w porównaniu do 2013 r.

Stan załóg morskiej i przybrzeżnej floty transportowej na koniec 2014 r. liczył 2117 osoby (mniej o 7,6% niż w roku poprzednim), z tego 2011 osób – w morskiej flocie transportowej (spadek o 6,9%) oraz 106 osoby – w morskiej flocie przybrzeżnej (spadek o 19,7%).

 

2. Przemysł stoczniowy

W Polsce w 2013 r. działały 4911 podmioty zajmujące się produkcją i naprawą statków i łodzi oraz pozostałą działalnością stoczniową; najwięcej znajdowało się w województwie pomorskim – 3448, natomiast w województwie zachodniopomorskim – 1115. Liczba pracujących w tych podmiotach wynosiła 31,5 tys. (z czego w województwie pomorskim – 16,7 tys., natomiast w województwie zachodniopomorskim – 7,2 tys.).

W 2014 r. wyprodukowano 8 jednostek pływających, tj. o 33,3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Pojemność brutto (GT) tych statków wyniosła 25,6 tys. i zmniejszyła się w skali roku o 26,2%. Miernik produkcyjności stoczni, tj. skompensowana pojemność rejestrowa brutto statków zbudowanych w 2014 r. wyniosła 47,1 tys. CGT i była mniejsza o 31,5% od uzyskanej w 2013 r.

W 2014 r. inne statki nietowarowe stanowiły 62,5% całkowitej produkcji stoczniowej. Pod względem nośności wśród wyprodukowanych statków również dominowały inne statki nietowarowe (46,8%). Portfel zamówień liczył tyle samo jednostek co w roku poprzednim, natomiast wzrost odnotowano w pojemności brutto (GT) – o 33,4% oraz skompensowanej pojemności brutto CGT – o 32,5%. W całkowitej liczbie jednostek zamówionych w polskich stoczniach największy udział stanowiły inne statki nietowarowe (47,4%). Pod względem nośności wśród zamówionych statków dominowały promy (44,7%). 

Liczba jednostek wyremontowanych w polskich stoczniach w 2014 r. wyniosła 599 sztuk (tj. o 12,6% więcej niż w 2013 r.), o łącznym tonażu 5,5 mln BRT (o 17,0% więcej niż w 2013 r.). Portfel zamówień na remonty wyniósł 68 jednostek (spadek o 29,9% w porównaniu z 2013 r.), o łącznym tonażu 1,6 mln BRT (o 23,1% więcej niż w 2013 r.).

Wykres 5 - Gospodarka morska w Polsce 2014

W 2013 r. wyprodukowano 591 sztuk łodzi żeglugowych, wypoczynkowych lub sportowych pełnomorskich (z czego 496 sztuk w województwie zachodniopomorskim), 589 sztuk – motorówek wypoczynkowych lub sportowych pełnomorskich (z czego 566 sztuk w województwie podlaskim), 31 sztuk – kadłubów statków pełnomorskich (z czego 21 sztuk w województwie pomorskim).

 

3. Porty morskie

Obroty ładunkowe w portach morskich w 2014 r. wyniosły 68,9 mln ton, tj. o 7,2% więcej niż w 2013 r.

Wzrost obrotów odnotowano zarówno w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, (Gdynia – o 12,8%, Gdańsk – o 5,5%, Świnoujście – o 4,5% oraz Szczecin – o 3,4%) oraz pozostałych portach: Elbląg – o 25,9%, Police – o 19,5%, Kołobrzeg – o 19,4% i Darłowo – o 8,1%. Spadek obrotów ładunkowych w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił w Ustce (o 50,5%).

 

Wykres 6 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

W strukturze obrotów ładunkowych największy udział miały ładunki masowe suche – 38,6% (w tym węgiel i koks – 14,3%), ładunki masowe ciekłe – 23,6% (w tym ropa naftowa i produkty z ropy naftowej – 20,7%) oraz ładunki w kontenerach dużych – 22,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost obrotów odnotowano w następujących grupach ładunkowych: kontenery duże – o 18,3%, masowe ciekłe – o 12,0%, toczne niesamobieżne – o 11,7%, toczne samobieżne – o 11,5%. Natomiast spadek nastąpił w obrotach ładunków masowych suchych – o 0,8%, udział pozostałych ładunków drobnicowych pozostał na niezmienionym poziomie.

 

Wykres 7 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

Wśród towarów transportowanych statkami w relacji z polskimi portami morskimi w 2014 r. największy udział miały: ropa naftowa (13,3%), węgiel kamienny i brunatny (13,2%), ciekłe produkty rafinacji ropy naftowej (7,7%) oraz zboża (7,6%).

W 2014 r. krajowy obrót morski wyniósł 1,1 mln ton (o 10,0% mniej niż w roku poprzednim) i stanowił 1,7% obrotów ogółem. W międzynarodowym obrocie morskim przeładowano łącznie 67,8 mln ton ładunków (98,3% obrotów ogółem), tj. o 7,6% więcej niż w 2013 r. Promami transportowanych było około 10% ładunków międzynarodowego obrotu morskiego w relacji z portami w Świnoujściu (74,9% ładunków transportowanych promami), Gdyni (odpowiednio – 23,5%) oraz Gdańsku (1,6%).

Międzynarodowy obrót morski był realizowany w 82,0% w ramach żeglugi bliskiego zasięgu, a 18,0% przypadało na żeglugę dalekiego zasięgu. Obroty z krajami europejskimi stanowiły 75,8% międzynarodowych obrotów (w tym z krajami Unii Europejskiej – 55,1%), Azją – 8,4%, Afryką – 7,8%, Ameryką Środkową i Południową – 3,6%, Ameryką Północną – 3,0%. Największy udział w międzynarodowych obrotach polskich portów miały ładunki transportowane w relacji z następującymi krajami: Rosją – 15,5%, Niemcami – 13,3%, Szwecją – 12,7%, Holandią – 6,0%, Wielką Brytanią – 4,5%, Norwegią – 4,9%, Finlandią – 2,8%, Danią – 2,6%, Stanami Zjednoczonymi – 2,5%.

W 2014 r. udział ładunków przywożonych z zagranicy w obrotach międzynarodowych osiągnął poziom 56,9%, a udział ładunków wywożonych – 43,1%. Najwięcej ładunków przywieziono z Rosji (24,0% ładunków przywiezionych z zagranicy), Szwecji (10,8%), Niemiec (10,4%), Norwegii (6,9%) i Holandii (3,8%), natomiast wywieziono – do Niemiec (odpowiednio 17,2%), Szwecji (15,2%, w tym do Ystad – 4,9%), Holandii (8,8%) i Wielkiej Brytanii (5,6%). Ładunki masowe ciekłe przywożono głównie z Rosji (70,9%), Wielkiej Brytanii (8,5%) i Norwegii (7,3%), ładunki masowe suche – z Norwegii (12,0%), Rosji (9,9%), Argentyny (8,9%), Stanów Zjednoczonych (8,3%), kontenery – z Niemiec (45,4%) oraz Chin (15,2%), ładunki toczne – ze Szwecji (91,8%) i Finlandii (7,2%), a pozostałe ładunki drobnicowe – z Finlandii (19,3%) i Rosji (15,3%). Najwięcej ładunków masowych ciekłych wywieziono do Holandii (30,2%), ładunków masowych suchych – do Niemiec (14,1%), Maroka (11,5%), Włoch (10,3%), Arabii Saudyjskiej (8,1%), Danii (6,8%), Wielkiej Brytanii (6,2%), kontenerów dużych – do Niemiec (40,5%) i Rosji (12,5%), ładunków tocznych – do Szwecji (96,8%), pozostałych ładunków drobnicowych – do Wielkiej Brytanii (18,7%) oraz Rosji (17,8%).

Obrót ładunków tranzytowych w 2014 r. wyniósł 12,9 mln ton i zwiększył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,1%. Najwięcej ładunków tranzytowych przeładowano w portach: Gdańsk (64,1%), Świnoujście (22,4%) oraz Szczecin (12,1%). Wzrost obrotów ładunków tranzytowych odnotowano w porcie Gdynia (8-krotny ), Szczecin (o 86,2%), Gdańsk (o 6,0%), natomiast spadek w Świnoujściu (o 2,0%). Przywóz ładunków tranzytowych wzrósł o 11,5% w porównaniu z 2013 r., a wywóz – o 10,4%.

Największą część ładunków tranzytowych stanowiły kontenery duże (44,6%) oraz ładunki masowe suche (20,3%, w tym rudy i złom – 4,0%) oraz ładunki masowe ciekłe (19,7%, w tym ropa naftowa – 19,6%).

Największy wzrost przeładunku ładunków tranzytowych w porównaniu z rokiem poprzednim dotyczył węgla i koksu (2,5-krotny), innych ładunków drobnicowych (o 2,5%), innych suchych ładunków masowych (o 40,1%). Natomiast największy spadek odnotowano w obrotach tranzytowych następujących grup ładunkowych: rudy i złom (o 62,0%), wyroby z żelaza i stali (o 13,5%), kontenery duże (o 2,7%).

Tranzyt morsko-lądowy w 2014 r. stanowił 38,7% obrotu ładunków tranzytowych (wzrost o 13,2% w porównaniu z rokiem poprzednim), tranzyt lądowo-morski – 12,4% (wzrost o 33,8%), tranzyt morski – 48,9% (wzrost o 5,1%).

W tranzycie morsko-lądowym i lądowo-morskim głównymi krajami tranzytującymi były: Niemcy (36,5%), Czechy (20,5%), Słowacja (18,6%), Rosja (3,1%), Austria (2,9%), Węgry (2,5%).

 

Wykres 8 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

W 2014 r. w polskich portach rozpoczęło lub zakończyło podróż morską 2220,2 tys. pasażerów statków, tj. o 0,9% więcej niż w 2013 r. Statkami w ruchu krajowym pływało 466,6 tys. osób (21,0%), a w ruchu międzynarodowym – 1753,6 tys. pasażerów (79,0%).

W 2014 r. około 90,4% międzynarodowych przewozów pasażerskich dokonano promami w relacji z portami w Świnoujściu (56,6% promowych przewozów pasażerskich), Gdyni (odpowiednio 35,7%) oraz Gdańsku (7,6%).

Większość pasażerskich przewozów promowych zrealizowano w relacji z następującymi szwedzkimi portami: Ystad (41,0%), Karlskrona (35,7%), Trelleborg (15,6%) i Nynasham (7,6%).

Do polskich portów morskich przypłynęło na wycieczkowcach w celach turystycznych 116,5 tys. osób (o 20,1% więcej niż rok wcześniej), które po zwiedzeniu atrakcji turystycznych w porcie lub okolicy, kontynuowały swoją zagraniczną podróż. Większość tych pasażerów odwiedziła Gdynię (82,1%), a także Gdańsk (10,5%) oraz Szczecin (4,9%).

 

Wykres 9 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

Do polskich portów w 2014 r. zawinęło 17478 statków (o 1,9% mniej niż w 2013 r.) o pojemności brutto GT 190,8 mln (o 10,4% więcej niż rok wcześniej) i nośności 133,7 mln ton (o 9,0% więcej niż w roku poprzednim). W porównaniu z 2013 r. zwiększyła się średnia wielkość statków: pojemność brutto – o 12,6%, pojemność netto – o 12,9%, nośność statków – o 11,1%.

Większość statków stanowiły drobnicowce niespecjalistyczne (7433 statki o pojemności brutto GT 119,0 mln i nośności 41,2 mln ton), statki pasażerskie (3921 statków o pojemności brutto GT 5,9 mln i nośności 0,9 mln ton, w tym 223 wycieczkowce o pojemności brutto 4,5 mln i nośności 0,6 mln ton), statki do przewozu ładunków masowych ciekłych (1625 statków o pojemności brutto 14,6 mln i nośności 23,4 mln ton), statki do transportu ładunków masowych suchych (2026 statków o pojemności brutto 19,4 mln i nośności 32,4 mln ton).

Najwięcej statków przypływających do polskich portów to statki, których przewoźnik pochodził z Polski (6918 statków o pojemności brutto 66,4 mln i nośności 19,6 mln ton), Niemiec (2876 statków o pojemności brutto GT 19,3 mln i nośności 8,8 mln ton), Danii (1460 statków o pojemności brutto 26,2 mln i nośności 30,4 mln ton) oraz Szwecji (1194 statki o pojemności brutto 30,1 mln i nośności 8,7 mln ton).

W 2014 r. w ruchu międzynarodowym pływało 79,9% statków, które zawinęły do polskich portów, a ich pojemność brutto stanowiła 97,8% pojemności brutto statków wchodzących do polskich portów (pojemność netto i nośność – odpowiednio 97,7% oraz 96,2%).

 

4. Rybołówstwo morskie

W 2014 r. polska flota rybacka liczyła 873 jednostki (o 4,2% więcej niż w 2013 r.), o łącznej pojemności brutto GT wynoszącej 34,0 tys. (o 0,4% więcej niż w 2013 r.) oraz o mocy 81,5 tys. kW (o 0,2% większej).

Podobnie jak w 2013 r. w polskiej flocie rybackiej eksploatowano 3 trawlery dalekomorskie, a ich łączna pojemność brutto GT wyniosła 17,3 tys. i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Portem macierzystym dla wszystkich trawlerów dalekomorskich jest Gdynia. Polską flotę rybacką tworzyło ponadto 139 kutrów (bez zmian w stosunku do 2013 r.), o pojemności brutto GT 12,3 tys. (o 1,0% większej w stosunku do poprzedniego roku) i mocy 36,2 tys. kW (o 0,1% większej).

Liczebność floty łodziowej na koniec 2014 r. wyniosła 731 jednostek (o 5,0% więcej niż w 2013 r.), o łącznej pojemności brutto GT 4,5 tys. (o 0,7% większej) i mocy 30,7 tys. kW (o 0,4% większej). Łodzie rybackie stacjonowały we wszystkich województwach nadmorskich: pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.

Połowy ryb i innych organizmów morskich w 2014 r. wyniosły 170,5 tys. ton i były o 12,8% mniejsze niż przed rokiem. Z łowisk bałtyckich (które stanowiły 69,5% połowów ogółem) pozyskano 118,5 tys. ton ryb, czyli o 11,6% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Połowy dalekomorskie, które osiągnęły poziom 52,1 tys. ton w 2014 r., zmniejszyły się o 15,2% w porównaniu z 2013 r. Realizowano je na łowiskach Atlantyku Północno-Wschodniego (3,7% połowów ogółem), Północno-Zachodniego (0,2% połowów ogółem), Środkowo-Wschodniego (11,7% połowów ogółem) i Południowo-Wschodniego (14,9% połowów ogółem). Połowy na tych akwenach spadły w porównaniu z rokiem poprzednim odpowiednio – dla Atlantyku Północno-Wschodniego – o 12,2%, a dla Atlantyku Środkowo-Wschodniego – o 63,2%. W porównaniu z rokiem poprzednim zainicjowano natomiast aktywność łowczą na Atlantyku Północno-Zachodnim, a wznowiono (po dwóch latach) na Atlantyku Południowo-Wschodnim.

W 2014 r. połowy ryb morskich osiągnęły poziom 167,3 tys. ton (o 12,9% mniej niż w 2013 r.) i stanowiły 98,1% połowów ogółem. Połowy ryb słodkowodnych wyniosły 3,2 tys. ton i były o 2,7% mniejsze niż przed rokiem.

W strukturze gatunkowej połowów, podobnie jak w roku poprzednim, dominowały szproty, poławiane wyłącznie na Morzu Bałtyckim. W 2014 r. złowiono 58,6 tys. ton tej ryby, co stanowiło 34,4% wielkości polskich połowów ogółem. Połowy szprota były mniejsze w porównaniu do uzyskanych w roku poprzednim o 27,7%. Drugim co do znaczenia gatunkiem w strukturze połowów był ostrobok, pozyskiwany z łowisk Atlantyku Środkowo-Wschodniego i Południowo-Wschodniego, którego złowiono 35,0 tys. ton. Połowy ostroboka stanowiły 20,5% polskich połowów ogółem i wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 25,9%. Trzecim co do znaczenia gatunkiem poławianym przez polską flotę rybacką był śledź pochodzący z łowisk bałtyckich.

W 2014 r. złowiono 28,1 tys. ton tej ryby (16,5% polskich połowów ogółem), co oznacza wzrost o 19,3% w porównaniu z 2013 r.

Połowy ryb płaskich w 2014 r. wyniosły 12,8 tys. ton, tj. o 6,3% więcej w stosunku do roku poprzedniego, a ich udział w polskich połowach ogółem zwiększył się o 1,3 p. proc. do 7,5%. Z łowisk bałtyckich pozyskano 99,7% ryb płaskich.

W skład ryb poławianych na Bałtyku i zalewach wchodzą również gatunki typowe dla wód słodkich i słonawych, których połowy w 2014 r. wyniosły 3,2 tys. ton. Stanowiły one 1,9% połowów ogółem i były o 2,7% mniejsze od wielkości odnotowanych w poprzednim roku. W grupie tej dominującym gatunkiem były okonie – 1,1 tys. ton (35,2% połowów zalewowych).

 

Wykres 10 - Gospodarka morska w Polsce 2014

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2014